PCPR

PIKNIK INTEGRACYJNY  "Zdrowie zaczyna się w głowie"  Profilaktyka Zdrowia PsychicznegoZAWIADOMIENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Dział ds.Pieczy Zastępczej zawiadamia Rodziny Zastępcze, uczestniczące w Projekcie pn; „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach umowy Nr 19/UE/2020 zawartej pomiędzy Powiatem Wielickim i Wojewodą Małopolskim że w siedzibie PCPR Wieliczka ul. Sienkiewicza 13, wydawane są komputery i środki ochrony osobistej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Uprzejmie prosimy Rodziny Zastępcze o zgłaszanie się po odbiór ww., artykułów w dniach pracy Urzędu tj: Poniedziałek: 9.00 – 17.00 Wtorek – Piątek w godzinach 8.30 – 15.00.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

.AFR-Szac-271-2-20/1317/2020                                                                                              Wieliczka, dnia 17 lipca 2020 r.


OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na usługę dostarczenia cateringu (zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym + przygotowanie i podawanie obiadu) dla uczestników projektu podczas spotkań (szkoleń/warsztatów) na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

(cała treść  do pobrania tutaj)

.Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

kosztów nauki na poziomie wyższym

– semestr zimowy
Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III - wydłużono termin składania wniosków do 15 października 2020r.

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)V-AS-NAB.1101-3-20/ 1615 /2020                                               Wieliczka, dnia 03 wrzesień 2020r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Psychologa


(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)             V-AS-ZP.271-4-20/1527/2020                                                              Wieliczka, dnia 03.09.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”.


(cała treść do pobrania tutaj)INFORMACJA

      ZAJĘCIA GRUPOWE PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że wznowienie zajęć grupowych programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie nastąpi od dnia 30.09.2020 roku.
Spotkania grupowe programu odbywać się będą w każdą środę, począwszy od 30.09.2020 roku, w godz. 16.00-19.00 w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka.

W przypadku zmian w harmonogramie spotkań, w tym odwołania zajęć, spowodowanych rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 (koronawirus), informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce: pcpr-wieliczka.pl                V-AS-ZP.271-4-20/1527/2020                                                                                     Wieliczka, 26.08.2020r.MODYFIKACJA OGŁOSZENIA

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług społecznych pn. Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”.


(cała treść do pobrania tutaj)Wsparcie dzieci umieszczonych pieczy zastępczej w Powiecie Wielickim
w okresie epidemii COVID-19”.

● Powiat Wielicki realizuje projekt unijny pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych pieczy zastępczej w Powiecie Wielickim w okresie epidemii COVID-19”. Realizatorem projektu jest Powiat Wielicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.
●Celem projektu jest wsparcie dzieci i rodziców zastępczych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastepczej z terenu Powiatu Wielickiego, poprzez umożliwienie realizacji edukacji zdalnej oraz oddziaływań ochronnych przed zakażeniem wirusem COVID-19.
●Planowany efekt: objęcie wsparciem dzieci przebywajacych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup wyposażenia wspierającego do realizcji nauczania zdalnego (komputerów, oprogramowania i urządzeń multimedialnych niezbędnych do komunikacji zdalnej, w tym również dla dzieci niepełnosprawnych), oraz środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących, przed zakażeniem wirusem Covid-19.
●Finansowanie projektu: Na realizację projektu Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodznie uzyskał fundusze zewnętrzne w kwocie: 117.045,00 zł. Projekt finansowany jest: ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w kwocie: 98.646,00 złotych, co stanowi 84,28% dofinansowania, oraz w ramach współfinansowania krajowego kwotę: 18.399,00 złotych, co stanowi 15,72% dofinansowania tego programu.UWAGA!!!
31 sierpnia 2020r.
upływa termin składania wniosków
na program Aktywny samorząd Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 sierpnia 2020r. w siedzibie PCPR przy ul. Sienkiewicza 13 w Wieliczce lub przez Internet za pośrednictwem systemu SOW (System Obsługi Wsparcia) bez konieczności wychodzenia z domu.
W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia z jego obsługi, zakupu wózka elektrycznego, skutera lub przystawki elektrycznej do wózka ręcznego, zakupu nowoczesnej protezy kończyny oraz naprawy wózka elektrycznego i protezy kończyny, a także dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wnioski znajdują się na stronie PCPR (link)

Aktualne warunki dofinansowania określa dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku dostępny na stronie www.pfron.org.pl

.

.
.Oddział Małopolski PFRON informuje o naborze wniosków służących walce z COVID-19Szanowni Państwo!

Przypominamy o możliwości korzystania z wsparcia psychologicznego oraz prawnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych w celu umówienia spotkania.

Numer kontaktowy 730201771
email: pik.wieliczka@gmail.com
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 7.30-19.00
Środa 9.00-19.00
Czwartek 8.00-14.00
Piątek 8.00-20.00

Dyżur prawnika piątek 16.00-20.00

.„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III - Rozszerzenie katalogu placówek
W związku z realizacją programu dofinansowanego ze środków PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że decyzją Zarządu PFRON rozszerzony został katalog placówek, których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach ww. programu w Module III.

O pomoc w Module III przyznawaną w formie dofinansowania kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych mogą się ubiegać również osoby niepełnosprawne, które są lub były w okresie od 9 marca:

1) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
2) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych (OREW) oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych (ORW),

i utraciły, na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych, w okresie od 9 marca 2020r. do 4 września 2020r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
Wnioski w ramach Modułu III należy składać w PCPR w Wieliczce i w systemie SOW do:

4 września 2020r.

WNIOSEK – Moduł III (klinij aby pobrać)Znak sprawy: V-AS-ZP.271-4-20/1527/2020                                                       Wieliczka, dnia 19.08.2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
(cała treść do pobrania tutaj)V-AS-ZP.271-3-20/1506/2020                                                                          Wieliczka 11.09.2020 r

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
(cała treść do pobrania tutaj)

 * * *

ZAPROSZENIE
DO
SKŁADANIA OFERT
na

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

(cała treść do pobrania tutaj) 


 1. Pytania i odpowiedzi z 18.08.2020


...

V-AS-NAB.1101-3-20/ 1461 /2020                                                     Wieliczka, dnia 07 sierpień 2020r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Psychologa
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)UWAGA! TERMINY „Aktywny samorząd”

.

 
Znak sprawy: V- AS -ZP. 271-2-20/1432/2020                                                Wieliczka, dnia 4 sierpnia 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę środków ochrony osobistej i płynu dezynfekcyjnego na potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)


KLIKNIJ ABY POBRAĆ:

PYTANIA:

 1. Pytanie 1
 2. Pytania 2-5
 3. Pytanie 6 - 7
 4. Pytanie 8 - 10
 5. Pytanie 11

.

.Znak sprawy: V- AS -ZP. 271-1-20/ 1416 /2020                                          Wieliczka, dnia 31 lipca 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  PYTANIA:

 1. PYTANIE O PORT RJ45 ?(kliknij aby wyświetlić treść odpowiedzi)
 2. PYTANIE O Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”)
 3. PYTANIE O Baterię i wbudowaną kamerę .
 4. PYTANIE O system Windows 10 Professional National Academic

.

Rozstrzygnięte

W części I wybrano ofertę firmy PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o. 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 27 w cenie brutto :
68 250,24 zł
Data wpłynięcia oferty: 10 sierpnia 2020 godz. 9:00

 

W części IIwybrano ofertę firmy Redicreo S.C. 31-545 Kraków, ul. Mogilska 97 w cenie brutto : 2 201,70 zł
Z wybranymi w postępowaniu Wykonawcami zostały podpisane umowy dotyczące realizacji poszczególnych części zadania.
Data wpłynięcia oferty: 10 sierpnia 2020 godz. 8:15GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
4.08.2020 i 25.08.2020
(kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej)Praca dla stażysty !!!!!!!!!!

Osoby zainteresowane odbyciem stażu zawodowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na stanowisku pracownika socjalnego lub technika prac biurowych prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieliczce pod nr tel. 12 289 70 15 lub bezpośrednio z kierownikiem działu administracyjno-kadrowego w PCPR
Alicją Sanowską pod nr Tel. 12 288 02 20.

Gaszyn challenge PCPR-u w Wieliczce (kliknij aby oglądnąć)

Witamy z przed nowej siedziby Centrum, do której wprowadzimy się za kilka miesięcy.

Z wielką przyjemnością Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce włącza się w Gaszyn challenge i dziękuje PCPR-owi w Wadowicach za nominowanie nas do niego.

Jesteśmy dumni, że możemy dołożyć naszą cegiełkę i pomóc potrzebującym,

Jak widzicie robimy to zawodowo i prywatnie.

Do dalszego uczestnictwa w akcji nominujemy Dom Pomocy Społecznej w Sułkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu i Prokuraturę Rejonową w Dębicy.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczynającej się we wrześniu rekrutacji do nowo powstającego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce.

Ośrodek będzie funkcjonował w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu.
Planujemy rozbudowanie zespołu o osoby posiadające wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, praca socjalna oraz pokrewne i zmotywowane do wykonywania pracy w obszarze interwencji kryzysowej.
Ogłoszenie ma charakter informacyjny. Rekrutacja prowadzona będzie od września 2020.
Więcej informacji u kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej Joanny Kozyry

pod numerem telefonu 730201771

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą działalnością.
.

.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje że, będzie organizowało szkolenia dla rodzin korzystających ze wsparcia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego .


Informacje na temat spotkań zostaną podane w późniejszym terminie .


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt


telefoniczny pod nr 12 -288-02-20 lub mailowy a.front@pcpr-wieliczka.pl

...***  NOWE WNIOSKI DO POBRANIA - Dział ds. Pieczy Zastępczej  ****

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” – MODUŁ III

***

***

***

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

*

*
***

„RodzinaRazem – wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin”
powstała baza ofert nieodpłatnej pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej,
prawnej, duszpasterskiej, z której mogą skorzystać całe rodziny, w każdym czasie.

Baza dostępna na stronach internetowych pod poniższymi linkami:

 • https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

 • https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii

 • BAZA INSTYTUCJI OFERUJĄCYCH BEZPŁATNĄ POMOC w pliku PDF

***

***

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

******

PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

******

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

 

..*,

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).
Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas
Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@iods.pl
Grzegorz Witkowski


powrót