PCPR

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr RPO/2/2018 z dnia 23.02.2018r. dotyczącego wykonania usługi diagnozy w zakresie doradztwa zawodowego uczestników projektu

***

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr RPO/1/2018 z dnia 23.02.2018r. dotyczącego wykonania usługi diagnozy w zakresie psychologicznym uczestników projektuZapytanie ofertowe nr RPO/2/2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi diagnozy w zakresie doradztwa zawodowego uczestników projektuZapytanie ofertowe nr RPO/1/2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi diagnozy w zakresie psychologicznym uczestników projektu 
 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce poszukuje INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH.

OFERTY CV PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 23.03.2018

– osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12
– listownie na adres PCPR Wieliczka, ul. Daniłowicza 12 32-020 Wieliczka
– pocztą elektroniczną na adres pcpr@powiatwielicki.pl


 

 Ogłoszenie o drugiej rekrutacji do projektu „Krok do aktywności” na rok 2018

 
  
 

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z koniecznością oszacowania wartości planowanego do przeprowadzenia zamówienia na:

 
  
 

***

"...i tak oto powstał pokój..." remont pokoju w Zespole ds. Pieczy Zastępczej

***

 
  

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
poszukuje kandydata na stanowisko
specjalisty pracy z rodziną - koordynator zespołu pieczy zastępczej.

 
  
 
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
 
  
 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko psychologa dziecięcego w Punkcie Interwencji Kryzysowej

 
 

 
  
 

***

OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór kandydatów z terenu Powiatu Wielickiego gotowych
stworzyć rodzinę zastępczą dla małoletniej w ciąży oraz jej dziecka.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz rodzinnej opieki zastępczej można uzyskać w siedzibie Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, ul. Sikorskiego 5 w Wieliczce w godzinach:

Poniedziałek 7.30-17.00,

wtorek –piątek 7.30-15.30.

***

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnych usług w zakresie aktywizacji społecznej w projekcie RPMP.09.01.01-12-0011/15 „Krok do aktywności” realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja II.

.

 
 
  
 

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z dnia 08.01.2018r. w sprawie ustalenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dnia wolnego od pracy (30 marca za 6 stycznia 2018)


powrt