PCPR

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z siedzibą przy ul. Daniłowicza 12, tel. 12 2880220, e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@pcpr-wieliczka.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora Wieliczka ul. ul. Daniłowicza 12.


(LINK DO CAŁOŚCI TEKSTU TUTAJ)Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku, wynikających z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 13 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2018 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(LINK DO CAŁOŚCI OGŁOSZENIA TUTAJ)***

"Stop Otyłości" zakończenie projektu

******

"...i tak oto powstał pokój..." remont pokoju w Zespole ds. Pieczy Zastępczej

***

 
  

 
 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

 

 

powrót