PCPR

Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji uzupełniającej do projektu „Krok do aktywności” na rok 2017

*

*Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do projektu „Krok do aktywności” na rok 2017

*

*Wieliczka, dnia 16 luty 2017 roku

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr RPO/4/2017 z dnia 03.02.2017r. dotyczącego wykonania usługi diagnozy w zakresie psychologicznym uczestników projektu

.

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr RPO/3/2017 z dnia 03.02.2017r. dotyczącego wykonania usługi diagnozy w zakresie doradztwa zawodowego uczestników projektu.

.

.

UWAGA STUDENCI! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Wnioski należy składać do 30 marca 2017r.


.

.Wieliczka, dnia 03 luty 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza
do składania ofert na wykonanie usługi:

.


.
.
.Wieliczka, dnia 03 luty 2017 roku

Unieważnienie zapytania ofertowego

na wykonanie usługi diagnozy w zakresie

.


.
.
.
Wieliczka, dnia 12 stycznia 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza
do składania ofert na wykonanie usługi:

.


.
.
..

.

„ Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”


Jan Paweł II

.
.

UWAGA!!!

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

został przeniesiony na ul. Sikorskiego 5

Tel. 12 291 31 79,   730 201 652

Adres do korespondencji z Zespołem  ds. Pieczy Zastępczej pozostaje bez zmian
ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka

.

.Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert:

.

.

.
.

..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi diagnozy w zakresie psychologicznym Uczestników Projektu „Krok do aktywności”.

.

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi diagnozy w zakresie doradztwa zawodowego Uczestników Projektu „Krok do aktywności”.

.

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20120, projektu pt.” Krok do aktywności” zaprasza do składania ofert na stanowisko:

specjalisty pracy z rodziną – specjalisty do spraw reintegracji

.

...

.

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizuje projekt „Krok do aktywności”. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata, które zamieszkują na terenie Powiatu Wielickiego i są nieaktywne oraz bierne zawodowo lub wychowanków pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Podstawowym celem projektu jest jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób zamieszkałych na terenie powiatu wielickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2016-2018. W ramach projektu zostaną zrealizowane indywidualne diagnozy potrzeb uczestników projektu, będące podstawą do opracowania ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika. Dla uczestników będą realizowane różne formy aktywizacji wynikające z diagnozy potrzeb. W ramach aktywizacji społecznej będzie realizowany trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz inne elementy. Uczestnicy będą kierowani na podstawie diagnozy na działania aktywnej integracji o charakterze zawodowy , a także usługi specjalistyczne w tym o charakterze zdrowotnym. W ramach zadania będzie świadczona również praca socjalna.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to: 15 osób, które uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu, 9 osób poszukujących pracy po opuszczeniu projektu i  6 osób pracujących po opuszczeniu projektu.

Projekt "Krok do aktywności" o numerze RPMP.09.01.01-12-0011/15 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej nr 9 Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja –projekty konkursowe wyłącznie dla ops/pcpr. Łączna wartość projektu wynosi 801460,68 zł w tym dofinansowanie 681241,58 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Krok do aktywności” (kliknij tutaj)
...

..
..

.

Fundacja L’ARCHE poszukuje:

- TRENERA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

- ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

.
.

..

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że nie prowadzi żadnej zbiórki artykułów szkolnych, książek, zabawek na rzecz dzieci pozostających pod jego opieką i nie współpracuje z firmą "MAM Marzenie" Sp. z o.o. w Organizacji.

.

...

.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o możliwości przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

.

..

.

„AKTYWNY SAMORZĄD”
2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku, zgodnie z którym w roku 2016 realizowane będą następujące zadania......

.Nabór kandydatów z terenu Powiatu Wielickiego gotowych stworzyć jedną z form opieki zastępczej dla dzieci...

..

.

Poszukujemy osób chętnych do pomocy w formie wolontariatu lub opieki pielęgniarskiej...

.

.

powrót