PCPRObchody Małopolskich Dni
Osób Niepe┼énosprawnych
w Powiecie Wielickim 2017r.

Zarz─ůd Powiatu Wielickiego zmienia Uchwa┼é─Ö z  dnia 11 maja 2017 roku w sprawie og┼éoszenia otwartego konkursu na realizacj─Ö zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie ró┼╝nych form aktywizacji zawodowej w okresie od 07.06.2017 roku do 31.12.2017 roku, wynikaj─ůcych z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ┼Ťcie┼╝ek reintegracji 14 uczestników projektu ”Krok do aktywno┼Ťci”, realizowanego w roku 2017 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny spo┼éecznie, Dzia┼éanie 9.1 Aktywna integracja, Poddzia┼éanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma┼éopolskiego na lata 2014-2020..

Zarz─ůd Powiatu Wielickiego og┼éosza otwarty konkurs na realizacj´┐Ż zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie ró´┐Żnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 07.06.2017 roku do 31.12.2017 roku, wynikaj´┐Żcych z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ´┐Żcie´┐Żek reintegracji 14 uczestników projektu ”Krok do aktywno´┐Żci”, realizowanego w roku 2017 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny spo´┐Żecznie, Dzia´┐Żanie 9.1 Aktywna integracja, Poddzia´┐Żanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma´┐Żopolskiego na lata 2014-2020.

.

UCHWA´┐ŻA Nr 123/362/2017

ZA´┐Ż´┐ŻCZNIKI w pdf

ZA´┐Ż´┐ŻCZNIKI do edycji


.Wieliczka, dnia 12 maj 2017 roku

Informacja o wynikach post´┐Żpowania

.

.

.Wieliczka, dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zapytanie ofertowe

na wykonanie us´┐Żugi diagnozy w zakresie.Og´┐Żoszenie o rekrutacji uzupe´┐Żniaj´┐Żcej do projektu „Krok do aktywno´┐Żci” na rok 2017

*

*Wieliczka, dnia 16 luty 2017 roku

Informacja o wynikach post´┐Żpowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr RPO/4/2017 z dnia 03.02.2017r. dotycz´┐Żcego wykonania us´┐Żugi diagnozy w zakresie psychologicznym uczestników projektu

.

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr RPO/3/2017 z dnia 03.02.2017r. dotycz´┐Żcego wykonania us´┐Żugi diagnozy w zakresie doradztwa zawodowego uczestników projektu.

.

.

UWAGA STUDENCI! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce og´┐Żasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wy´┐Ższym w ramach pilota´┐Żowego programu „Aktywny samorz´┐Żd” Modu´┐Ż II. Wnioski nale´┐Ży sk´┐Żada´┐Ż do 30 marca 2017r.


.

.Wieliczka, dnia 03 luty 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza
do sk´┐Żadania ofert na wykonanie us´┐Żugi:

.


.
.
.Wieliczka, dnia 03 luty 2017 roku

Uniewa´┐Żnienie zapytania ofertowego

na wykonanie us´┐Żugi diagnozy w zakresie

.


.
.
.
Wieliczka, dnia 12 stycznia 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza
do sk´┐Żadania ofert na wykonanie us´┐Żugi:

.


.
.
..

.

„ Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku cz´┐Żowieka do cz´┐Żowieka”


Jan Pawe´┐Ż II

.
.

UWAGA!!!

Zespó´┐Ż ds. Pieczy Zast´┐Żpczej

zosta´┐Ż przeniesiony na ul. Sikorskiego 5

Tel. 12 291 31 79,   730 201 652

Adres do korespondencji z Zespo´┐Żem  ds. Pieczy Zast´┐Żpczej pozostaje bez zmian
ul. Dani´┐Żowicza 12, 32-020 Wieliczka

.

.Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do sk´┐Żadania ofert:

.

.

.
.

..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do sk´┐Żadania ofert na wykonanie us´┐Żugi diagnozy w zakresie psychologicznym Uczestników Projektu „Krok do aktywno´┐Żci”.

.

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do sk´┐Żadania ofert na wykonanie us´┐Żugi diagnozy w zakresie doradztwa zawodowego Uczestników Projektu „Krok do aktywno´┐Żci”.

.

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w zwi´┐Żzku z realizacj´┐Ż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma´┐Żopolskiego 2014-20120, projektu pt.” Krok do aktywno´┐Żci” zaprasza do sk´┐Żadania ofert na stanowisko:

specjalisty pracy z rodzin´┐Ż – specjalisty do spraw reintegracji

.

...

.

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizuje projekt „Krok do aktywno´┐Żci”. Jest on skierowany do osób niepe´┐Żnosprawnych w wieku 15-64 lata, które zamieszkuj´┐Ż na terenie Powiatu Wielickiego i s´┐Ż nieaktywne oraz bierne zawodowo lub wychowanków pieczy zast´┐Żpczej i osób usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zast´┐Żpczej.

Podstawowym celem projektu jest jest aktywizacja spo´┐Żeczna i zawodowa 60 osób zamieszka´┐Żych na terenie powiatu wielickiego zagro´┐Żonych ubóstwem lub wykluczeniem spo´┐Żecznym w latach 2016-2018. W ramach projektu zostan´┐Ż zrealizowane indywidualne diagnozy potrzeb uczestników projektu, b´┐Żd´┐Żce podstaw´┐Ż do opracowania ´┐Żcie´┐Żki reintegracji dla ka´┐Żdego uczestnika. Dla uczestników b´┐Żd´┐Ż realizowane ró´┐Żne formy aktywizacji wynikaj´┐Żce z diagnozy potrzeb. W ramach aktywizacji spo´┐Żecznej b´┐Żdzie realizowany trening kompetencji i umiej´┐Żtno´┐Żci spo´┐Żecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospo´┐Żeczne oraz inne elementy. Uczestnicy b´┐Żd´┐Ż kierowani na podstawie diagnozy na dzia´┐Żania aktywnej integracji o charakterze zawodowy , a tak´┐Że us´┐Żugi specjalistyczne w tym o charakterze zdrowotnym. W ramach zadania b´┐Żdzie ´┐Żwiadczona równie´┐Ż praca socjalna.

G´┐Żówne rezultaty, które zostan´┐Ż osi´┐Żgni´┐Żte dzi´┐Żki realizacji projektu to: 15 osób, które uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu, 9 osób poszukuj´┐Żcych pracy po opuszczeniu projektu i  6 osób pracuj´┐Żcych po opuszczeniu projektu.

Projekt "Krok do aktywno´┐Żci" o numerze RPMP.09.01.01-12-0011/15 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej nr 9 Region spójny spo´┐Żecznie, Dzia´┐Żania 9.1 Aktywna integracja, Poddzia´┐Żania 9.1.1 Aktywna integracja –projekty konkursowe wy´┐Ż´┐Żcznie dla ops/pcpr. ´┐Ż´┐Żczna warto´┐Ż´┐Ż projektu wynosi 801460,68 z´┐Ż w tym dofinansowanie 681241,58 z´┐Ż (85% kosztów kwalifikowanych projektu). 

Projekt jest dofinansowany ze ´┐Żrodków Europejskiego Funduszu Spo´┐Żecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma´┐Żopolskiego na lata 2014-2020.


Og´┐Żoszenie o rekrutacji do projektu „Krok do aktywno´┐Żci” (kliknij tutaj)
...

..
..

.

Fundacja L’ARCHE poszukuje:

- TRENERA PRACY OSOBY NIEPE´┐ŻNOSPRAWNEJ

- ASYSTENTA OSOBY NIEPE´┐ŻNOSPRAWNEJ

.
.

..

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, ´┐Że nie prowadzi ´┐Żadnej zbiórki artyku´┐Żów szkolnych, ksi´┐Ż´┐Żek, zabawek na rzecz dzieci pozostaj´┐Żcych pod jego opiek´┐Ż i nie wspó´┐Żpracuje z firm´┐Ż "MAM Marzenie" Sp. z o.o. w Organizacji.

.

...

.

„Program wyrównywania ró´┐Żnic mi´┐Żdzy regionami III” 2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o mo´┐Żliwo´┐Żci przyst´┐Żpienia do „Programu wyrównywania ró´┐Żnic mi´┐Żdzy regionami III” dofinansowanego ze ´┐Żrodków Pa´┐Żstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe´┐Żnosprawnych w nast´┐Żpuj´┐Żcych obszarach:

.

..

.

„AKTYWNY SAMORZ´┐ŻD”
2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, ´┐Że Zarz´┐Żd Pa´┐Żstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe´┐Żnosprawnych przyj´┐Ż´┐Ż dokument pn. Kierunki dzia´┐Ża´┐Ż oraz warunki brzegowe obowi´┐Żzuj´┐Żce realizatorów pilota´┐Żowego programu „Aktywny samorz´┐Żd” w 2016 roku, zgodnie z którym w roku 2016 realizowane b´┐Żd´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce zadania......

.Nabór kandydatów z terenu Powiatu Wielickiego gotowych stworzy´┐Ż jedn´┐Ż z form opieki zast´┐Żpczej dla dzieci...

..

.

Poszukujemy osób ch´┐Żtnych do pomocy w formie wolontariatu lub opieki piel´┐Żgniarskiej...

.

.

powrˇt