AKTUALNOŚCI:

10-02-2020

Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

więcej

06-02-2020

Szkolenia dla Rodzin Zastępczych Powiatu Wielickiego

więcej

PCPR

                                                                                                         

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).
Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas
Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.


...***

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/A.O.N./2020 Na realizację usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r.

******

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PIK/2020 na wybór Psychologa do pełnienia dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

***---*****

PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

******

***

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/A.O.N./2020  Na realizację usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r. cała treść zapytania (kliknij tutaj)

***MMMaa

Szkolenia dla Rodzin Zastępczych Powiatu Wielickiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Dział ds. Pieczy Zastępczej realizując zadania określone w art. 76 ust. 4, pkt. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z póź. zm.); uprzejmie informuje, iż w ramach wsparcia Rodzin Zastępczych kontynuował będzie szkolenia tematyczne wzbogacające Państwa wiedzę i kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie propozycji tematyki szkoleń, jaką byliby Państwo zainteresowani do końca lutego 2020 roku.

Propozycje tematów można składać osobiście, telefonicznie (730-201-652) bądź mailowo (p.curylo@pcpr-wieliczka.pl).
Osobą do kontaktu jest psycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.
aa

aM

M

MMM

,,,...

Punkt Interwencji Kryzysowej ZAPYTANIA OFERTOWE:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” w 2020 roku.

UWAGA!!!

NOWE ADRESY

  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE
    ZNAJDUJE SIĘ NA ULICY SIENKIEWICZA 13
    ...
  • PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - SIEDZIBA NA ULICY SIKORSKIEGO 5

...

ZARZĄDZENIE NR 103/2019 Starosty Wielickiego z dnia 27 listopada w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej POW w Kłaju

......

Uchwała Nr 57/206/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju

***

UCHWAŁA NR 53/188/2019 ogłoszenie o konkursie na prowadzenie placówki w Kłaju

......

UCHWAŁA NR 53/187/2019 unieważnienie konkursu na prowadzenie placówki w Kłaju

..Uchwała Nr 56/201/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie świetlic Kłaj, Wieliczka

***

UCHWAŁA NR 51/175/2019 ogłoszenie konkursu na prowadzenie ponadgminnych placówek wsparcia dziennego

......

ZARZĄDZENIE nr 96/2019 ogłoszenie naboru na kandydatów do komisji konkursowej ponadgminne placóweki wsparcia dziennego

...UCHWAŁA NR 51/174/2019  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PROWADZENIE DPS00

Zarzadzenie NR 90/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej placówka w Kłaju0

0***

Zarzadzenie NR 87/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej ŚDS

0***

Uchwała Nr 55/198/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 9 grudnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ŚDS

***

888******
Uchwały Nr 49/165/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 28.10.2019
„Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych Domów Samopomocy”

(Uchwała, regulamin wraz z załącznikami do pobrania tutaj!!!)

...0

Uchwały Nr 49/167/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 28 października 2019
„Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
w Kłaju w budynku stanowiącym własność Powiatu Wielickiego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia”

(Uchwała, regulamin wraz z załącznikami do pobrania tutaj!!!)

0***

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

***

UWAGA

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

***V-AS-NAB.1102-6-19/ 1639 /2019                               Wieliczka, dnia 08 październik 2019r.


Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)Nabór wniosków w ramach programu
           Aktywny samorząd Moduł II 2019r.
        SOWUWAGA STUDENCI!!!
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie semestru zimowego roku akademickiego
2019/2020 w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II
UCHWAŁA Nr46/152/2019

Zarządu Powiatu Wielickiego

z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego
na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia
2020 roku do 31 grudnia 2024 rokuczterech Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej.”

Do pobrania:Ogłoszenie

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku czterech Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej”

Do pobrania:V-AS.ZP.271-3-19/ 1637 /19                                        Wieliczka, dnia 07 październik 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

***

V-AS.ZP.271-3-19/ /19                                     Wieliczka, dnia 30 września 2019 r.

Wykonawcy wg. rozdzielnika


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu ,,Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany Powiat Wielicki.’’

***


V-AS.ZP.271-3-19/ 1562 /19                                              Wieliczka 26 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH DO PONIŻSZEGO OGŁOSZENIA

***

V-AS.ZP.271-3-19/ 1530 /19                                     Wieliczka, dnia 18 wrzesień 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
V-AS-NAB.1102-8-19/ 1515a /2019                                         Wieliczka, 16 września 2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2019


na wybór psychologa-interwenta do pełnienia dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej.
V-AS-NAB.1102-6-19/ 1512 /2019                                                Wieliczka, dnia 13 września 2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019
na wybór prelegentów do przeprowadzenia paneli tematycznych
podczas Konferencji „Zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży”.V-AS-NAB.1102-6-19/ 1434 /2019                                                   Wieliczka, dnia 05 września 2019r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Psychologa
V-AS.ZP.271-3-19/ 1562A /19                                Wieliczka, dnia 27 wrzesień 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA


V-AS.ZP.271-3-19/ 1514 /19                    Wieliczka, dnia 16 września 2019 r.

 Wykonawcy wg rozdzielnika


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


V-AS.ZP.271-3-19/ 1479 /19                                                      Wieliczka 10 wrzesień 2019 r.


INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W
postępowaniu na
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

V-AS.ZP.271-3-19/ 1416 /19                                              Wieliczka, dnia 03 wrzesień 2019 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
(w celiu pobrania zalączników kliknij tutaj - plik ZIP).

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(całosc ogłoszeniado pobrania tutaj)

V-AS.ZP.271-6-19/1408/19                                                  Wieliczka,30 sierpnia 2019 r.


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA

Na kompleksowe zorganizowanie pikniku integracyjnego dla 200 osób na terenie gminy miejsko wiejskiej Powiatu Wielickiego z dostępem do komunikacji aglomeracyjnej na rzecz projektu ,,Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany Powiat Wielicki.’’
(całość ogłoszenia do pobrania tutaj)

***

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019

na kompleksowe zorganizowanie pikniku integracyjnego dla 200 osób
na terenie gminy miejsko wiejskiej Powiatu Wielickiego
z dostępem do komunikacji aglomeracyjnej
na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę
- projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”
(całość ogłoszenia do pobrania tutaj)V-AS.ZP.271-3-19/ 1329 /19                                                      Wieliczka, dnia 14 sierpień 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”

(cała treść do pobrania tutaj)Nabór wniosków o dofinansowanie
do wózków elektrycznych w ramach
pilotażowego program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd PFRON przywrócił do realizacji w bieżącym roku zadanie umożliwiające dofinansowanie wózków elektrycznych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Obszar C Zadanie nr 1.V-AS.ZP.271-5-19/ 1328 /2019                                               Wieliczka 14 sierpień 2019r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania do Zapytania Ofertowego nr 5/2019
(całość ogłoszenia do pobrania tutaj)

***

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2019
na dostarczenie i przygotowanie cateringu dla uczestników projektu podczas spotkań (szkoleń/warsztatów) na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(całość ogłoszenia do pobrania tutaj)V-AS.OWZ.271-1-19/ 1276 /19                                    Wieliczka, dnia 07 sierpień 2019 r.


OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia na kompleksowe zorganizowanie pikniku integracyjnego dla 200 osób na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce (32-020 Wieliczka ul. Daniłowicza 12), zwraca się z uprzejmą prośbą do potencjalnych Wykonawców o przesłanie wyceny przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 niemniejszego zaproszenia.
(cała treść ogłoszenia do pobrania tutaj)V-AS.ZP.271-3-19/ 1274 /19                                                      Wieliczka 7 sierpnia 2019r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:


Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu ,,Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany Powiat Wielicki.’’

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu ,,Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany Powiat Wielicki.’’
(cała treść ogłoszenia do pobrania tutaj)V-AS.ZP.271-4-49/1237a/2019                                                  Wieliczka 16 sierpień 2019r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania do zapytania Ofertowego nr 4/2019
(całość ogłoszenia do pobrania tutaj)                                                                                                      Wieliczka 31 lipiec 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

Dotyczące: świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Grupy Wsparcia dla:

  1. rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych z terenu powiatu wielickiego, celem wymiany doświadczeń w procesie wychowania powierzonych im dzieci,
  2. małoletnich dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej doświadczających trudności w adaptacji utraty rodziny biologicznej,
                                                                          (całość ogłoszenia do pogrania tutaj)


V-AS.OWZ.271-1-19/ 1187 /19                                                        Wieliczka, dnia 26 lipiec 2019 r.


OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

na usługę dostarczenia cateringu
(całość ogłoszenia do pogrania tutaj)

V-AS.ZP.271-3-19/ 1186 /19                                                                          Wieliczka 26 lipiec 2019 r.

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH
w postępowaniu

(w celu pobrania kliknij tutaj - plikPDF)

 

Znak sprawy: V-AS.ZP.271-3-19/ 1153 /19                                                             Wieliczka, dnia 17 lipiec 2019 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288-02-20, 12 289-60-25, 730 199 952
e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl

NIP: 683-17-84-220

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
(w celiu pobrania zalączników kliknij tutaj - plik ZIP)
V-AS.ZP.2771-3-19/1177/19                                                                    Wieliczka, dnia 24 lipiec 2019r.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIAV-AS.ZP.271-3-19/1154/19                                                                                              Wieliczka, dnia 17 lipca 2019 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
(w celu pobrania kliknij tutaj - plikPDF)

V-AS.ZP.271-3-19/ 1144 /19                                                                                                                     Wieliczka 15 lipiec 2019 r.  

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
(w celiu pobrania kliknij tutaj - plikPDF)

Wieliczka, 04 lipiec 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
(w celiu pobrania zalączników kliknij tutaj - plik ZIP)
Wieliczka, 04 lipiec 2019


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
(w celiu pobrania kliknij tutaj - plik JPG)


Wieliczka, 25 czerwiec 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.
Powiat Wielicki”
(w celiu pobrania zalączników kliknij tutaj - plik ZIP)
V-AS-NAB.1102-5-19/981/2019                            Wieliczka, dnia 19 czerwca 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko koordynatora

rodzinnej pieczy zastępczejV-AS-NAB.1102-3-19/ 1025 /2019                              Wieliczka, dnia 26 czerwca 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12

OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Pedagoga

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.Powiat Wielicki”

(cała treść ogłoszenia do pobrania tutaj!!!)V-AS-NAB.1102-3-19/ 938 /2019                                                         Wieliczka, dnia 12 czerwca 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Pedagoga

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)V-AS-NAB.1102-3-19/ 849 /2019                        Wieliczka, dnia 29 maja 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: PsychologaV-AS-NAB.1102-5-19/ 801 /2019                   Wieliczka, dnia 23 maja 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA PIKNIK RODZINNY

8 czerwca (sobota) godz. 11.00-16.00

Park Adama Mickiewicza w Wieliczce

 „ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE” PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Klauzula informacyjna - Piknik pod plakatem„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt
zintegrowany. Powiat Wielicki.”

.V-AS-NAB.1102-3-19/ 765 /2019               Wieliczka, dnia 17 maja 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

OGŁASZA NABÓR

na Interwenta Kryzysowego

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)V-AS-NAB.1102-3-19/ 764 /2019               Wieliczka, dnia 17 maja 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Psychologa

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)
Nabór wniosków
w ramach programu 
Aktywny samorząd
Moduł II 2019r.

od 4 marca 2019r. do 30 marca 2019r.

od 1 września 2019r. do 10 października 2019r.„AKTYWNY SAMORZĄD” 2019r.

Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, dostosowania posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy protezy kończyny na III poziomie jakości, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej...***

GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

***Wieliczka 2019.04.24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Dział ds. Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego

● dla dzieci w wieku: od 0 – 3 lat,
● dla dzieci w wieku: powyżej 3 – 7 lat,
● dla dzieci w wieku: powyżej 7 - 18 lat.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Rodziny Zastępczej prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu ds. Pieczy Zastępczej, Wieliczka ul. Sikorskiego 5 32-020 Wieliczka, w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek: godz. 7.30 – 17.00
Wtorek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.30 – 15.30.
Tel: 12 291-31-79 e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl

 ***

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II 2019.

***OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
„Prowadzenie warsztatów profilaktycznych z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

(cała treść zamówienia to pobrania tutaj)
Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku, wynikających z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 13 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2018 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(LINK DO CAŁOŚCI OGŁOSZENIA TUTAJ)PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

 


powrót