AKTUALNOŚCI:

26-03-2020

PIK zamknięty do odwołania

kontakt telefoniczny pod nr 730 201 771

więcej

18-03-2020

zajęcia programu oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

więcej

13-03-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

więcej

12-03-2020

odwołano spotkanie korekcyjno-edukacyjne

więcej

PCPR

***

UWAGA!!!

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora z dnia 17.03.2020r.

w poniedziałki PCPR będzie pracował od 7:30 do 15:30 

***

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z dnia 17.03.2020r.

w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV2.

Na podstawie § 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z dnia 6.08.2018r. zarządzam co następuje:

§1

Z dniem 17.03.2020r. do odwołania zaprzestaje się przyjmowania stron w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13.

§2

1. Wstrzymuje się działalność dzienników podawczych.

1

2. Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać za pośrednictwem:

• poczty email: pcpr@powiatwielicki.pl

• platformy ePUAP na adres: /PCPR-WIELICZKA/domyslna

• platformy internetowej SOW

• listownie

• poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku.

§3

Kontakt telefoniczny:

 • dział współpracy instytucjonalnej i przeciwdziałania przemocy
  12/288-02-20 wew. 19 i 20, lub 730-202-681,
 • dział pieczy zastępczej
  12/288-02-20 wew. 13; 14 i 15, lub 730-201-652,
 • dział do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
  12/288-34-80 lub 730-201543
 • dział Punkt Interwencji Kryzysowej
  730-201-771
 • sekretariat
  12/288-02-20

§4

Traci moc zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z dnia 16.03.2020r. w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV2.

.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

.Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).
Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas
Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.***

ZAWIADOMIENIE !!!

I. Informujemy, że dyrektor PCPR w Wieliczce podejmuje działania zapobiegawcze zgodnie z art.11 ust.1, Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r.poz.374).

II. W związku z tym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ze względu na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2, w trosce o zdrowie swoich pracowników oraz jego interesantów zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w PCPR, a w sprawach niecierpiących zwłoki, o stosowanie kontaktu telefonicznie lub z wykorzystaniem adresu e’mail: pcpr@powiatwielicki.pl

III. Dział ds. Pieczy Zastępczej zawiadamia że czasowo zawiesza się kontakty dzieci i młodzieży umieszczonych w zastępczych formach opieki na terenie Powiatu Wielickiegoz ich rodzinami biologicznymi.
Decyzją Sądu Rejonowego w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 11 marca 2020r. zawieszenie kontaktów obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2020r.

IV. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na TURNUSY REHABILITACYJNE, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE oraz wnioski w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD można składać za pośrednictwem platformy internetowej Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/ bez konieczności wychodzenia z domu.
Wszelkie informacje dotyczące składania wniosków przez system SOW można uzyskać pod bezpłatnym nr 800 889 777.

V. Zawiesza się do odwołania wszystkie spotkania terapeutyczne w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej na ul. Sikorskiego 5.
W tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 730 201 771.

VI. Zajęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zostają zawieszone do odwołania.

Ze względu na wprowadzone ograniczenia, PCPR w Wieliczce zwraca się z prośbą o zrozumienie powagi sytuacji i uszanowanie podjętych środków ostrożności.

******

Szanowni Państwo,

w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa
odwołujemy prowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych
oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi
na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę
- projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

O zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco .

******

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

***a

V-AS.OWZ.271-2-2020/518/20 Wieliczka,19 luty 2020 roku OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”. Cała treść zapytania wraz z załączniki (kliknij tutaj)

k***

******

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PIK/2020 na wybór Psychologa do pełnienia dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

***---*****

PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

******

Pilotażowy program
„AKTYWNY SAMORZĄD” 2020r.
Otwarto nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, dostosowania posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy nowoczesnej protezy kończyny, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej.

W roku 2020 realizowane będą następujące zadania:
Moduł I
likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● dysfunkcja narządu ruchu,
● wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dofinansowanie do 10 000,00 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6 000,00 zł.
● udział własny 15%,
● karencja 3 lata.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● wiek aktywności zawodowej,
● dysfunkcja narządu ruchu,
● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku):
-kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B - 2 100,00 zł
- kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3 500,00 zł
● dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł
● udział własny 25%
● karencja 3 lata.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● wiek aktywności zawodowej,
● dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,
● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku):
-kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B - 2 100,00 zł
- kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3 500,00 zł
-dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł
- dofinansowanie kosztów tłumacza języka migowego – 500,00 zł
● udział własny 25%
● karencja 3 lata.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● dysfunkcja narządu słuchu,
● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dofinansowanie do 4 000,00 zł,
● udział własny 15%,
● karencja 3 lata.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dofinansowanie:
- dla osoby niewidomej 24 000,00 zł w tym na urządzenie brajlowskie 15 000,00 zł
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 000 zł.
- dla osoby z dysfunkcją obu kończy górnych – 7 000,00 zł.
● udział własny 10 %.
● karencja 5 lat.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

● pomoc udzielona w ramach obszaru B,
● dofinansowane dla osoby głuchoniewidomej – 4 000,00 zł
● dofinansowane dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3000,00 zł
● dla pozostałych osób – 2 000,00 zł
● karencja 5 lat.
Z możliwością zwiększenia dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
● umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● dysfunkcja narządu wzroku,
● wiek aktywności zawodowej lub zawodowej,
● dofinansowanie 7 500,00 zł
● udział własny 30 %.
● karencja 5 lat.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do16r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● dysfunkcja narządu słuchu,
● trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dofinansowanie 4 000,00 zł
● udział własny 10 %.
● karencja 5 lat.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● pomoc udzielona w zadaniu 1, 3 lub 4,
● dofinansowanie 1 500,00 zł
● udział własny 10%
● karencja – po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
● dofinansowanie 10 000,00 zł, z możliwością zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł,
● udział własny 10%,
● karencja – 3 lata.
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) – 3 500,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 000,00 zł,
● karencja – po zakończeniu okresu gwarancji.
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:
● stopień niepełnosprawności,
● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
● potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania w uzyskaniu zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
● dofinansowanie w zadaniu 3, w zależności od poziomu amputacji:
- w zakresie ręki - 9 000,00 zł
- przedramienia – 20 000,00 zł
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000,00 zł
- na poziomie podudzia – 14 000,00 zł
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000,00 zł
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000,00 zł
● w zadaniu 4 – 30% ww. kwot,
● udział własny 10%,
● karencja 3 lata w zadaniu nr 3 - dotyczy pomocy w zakupie protezy
● karencja w zadaniu nr 4 - po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
● zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,
● dofinansowanie 7 500,00 zł
● udział własny 25%,
● karencja 3 lata.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
● aktywność zawodowa
● pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,
● dofinansowanie lub refundacja kosztów (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)
● wysokość dofinansowania – 300,00 zł miesięcznie na jedną (każdą) osobę zależną,
● udział własny 15%.

***
Moduł II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

***
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,
● Wysokość dofinansowania semestru/półrocza:
● opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł. (netto) na osobą.
- udział własny - 15% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu (65% wartości czesnego na drugim i kolejnym kierunku nauki).
● dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (dla osób, które mają wszczęty przewód doktorski a nie są uczestnikami studiów doktoranckich) – do 4 000,00 zł,
● dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
- do 1 000,00 zł – dla osób pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
- do 1 500,00 zł – dla pozostałych wnioskodawców,
- dodatek może być zwiększony nie więcej niż o:
- 700 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się lub w komunikowaniu się,
- 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
- 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
- 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
- 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
- 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
- 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
- 800 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny / Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.
Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie w 2020r. oraz definicje pojęć zawarte są w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku(kliknij w link aby pobrać), dostępnym na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Zgodnie z ww. dokumentem w 2020r. preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych:
- zatrudnionych
- posiadających podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP, które złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW,
- złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020r.
- w 2019r. lub w 2020r. zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Terminy składania wniosków:

 • Moduł I – od 1 marca do 31 sierpnia 2020r.
 • Moduł II:

-Semestr letni roku akademickiego 2019/2020 – od 1 marca do 31 marca 2020r.
-Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 – do 10 października 2020r.

Druki wniosków dostępne są od 1 marca 2020r.

 • w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/,
 • na stronie internetowej PCPR w zakładce wnioski do pobrania
 • w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 13 w Wieliczce, pok. 3.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” mogą być również składane w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) przygotowanym przez PFRON za pośrednictwem strony internetowej www.sow.pfron.org.pl***

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/A.O.N./2020  Na realizację usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r. cała treść zapytania (kliknij tutaj)

***MMMaa

...

Punkt Interwencji Kryzysowej ZAPYTANIA OFERTOWE:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” w 2020 roku.PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

 


powrót