AKTUALNOŚCI:

26-03-2020

PIK zamknięty do odwołania

kontakt telefoniczny pod nr 730 201 771

więcej

18-03-2020

zajęcia programu oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

więcej

13-03-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

więcej

12-03-2020

odwołano spotkanie korekcyjno-edukacyjne

więcej

„KROK W PRZYSZŁOŚĆ”

Człowiek najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy: “KROK W PRZYSZŁOŚĆ" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. realizuje projekt systemowy w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Krok w przyszłość” zakłada realizację trzech ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej skierowanych do następujących grup odbiorców:
a) kobiet sprawujących opieką nad osobami zależnymi;
b) osób niepełnosprawnych;
c) osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub dotkniętych kryzysem w rodzinie;

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
a) kobiety i mężczyni zagrożeni wykluczeniem społecznym, korzystający ze wsparcia systemu pomocy społecznej,
b) w wieku aktywności zawodowej między 15 a 64 rokiem życia,
c) nieaktywni zawodowo i bezrobotni.

Udział w Projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych.
Projekt obejmuje kształtowanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, podnoszenie kompetencji życiowych w tym opiekuńczo-wychowawczych, kształtowanie umiejętności dbania o własny wizerunek, aktywnego poszukiwania pracy, rozwijania umiejętności integracyjno-adaptacyjnych.

W ramach projektu realizowane są między innymi następujące formy wsparcia:

 • trening umiejętności i kompetencji społecznych;
 • szkoła dla rodziców;
 • grupowy warsztat psychologiczny;
 • warsztat terapeutyczno - cochingowy;
 • trening pracy z doradcą zawodowym;
 • zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe;
 • dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego;
 • dofinansowanie m.in. do kursów zawodowych, kursu prawa jazdy, kursu nauki języka obcego, sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego;
 • opieka godzinowa dla osób zależnych;
 • poprawa wizerunku (voucher);
 • dofinansowanie przejazdów na zajęcia;


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wieliczka, ul. Daniłowicza 12, tel. (0-12) 288-02-20

.

.

.

.


Projekty zakończone:

Krok w Przyszłość


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 883 500,00 zł, w tym dofinansowanie: 883 500,00 zł. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie niezbędnych warunków do pełnego usamodzielnienia i wyjście ich z systemu pomocy społecznej. W latach 2010 - 2012 w projekcie weźmie udział 90 kobiet i mężczyzn. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce - 32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12


powrót