SOW

Otwarto nabór wniosków
w systemie SOW
o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach pilotażowego programu
„AKTYWNY SAMORZĄD”
w 2020r.


Informujemy, że od dnia 1 marca 2020 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać również w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW www.sow.pfron.org.pl przygotowanym przez PFRON.

Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Załączniki do wniosku należy wypełnić i w formie skanu dołączyć do wniosku w systemie SOW. Wzory załączników dostępne są w systemie SOW oraz na stronie PCPR w zakładce PFRON – wnioski.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00)

Można także skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/kreator/

***UWAGA!!!

Otwarto nabór wniosków na turnusy rehabilitacyjne
oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
w systemie SOW


Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w TURNUSIE REHABILITACYJNYM oraz wnioski o dofinansowanie zakupu PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH można składać w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW ( www.sow.pfron.org.pl ) przygotowanym przez PFRON. Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Załączniki do wniosku należy wypełnić i w formie skanu dołączyć do wniosku w systemie SOW.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00)

Można także skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku -https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/kreator/

0

0Nabór wniosków w ramach programu
Aktywny samorząd Moduł II 2019r.(NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONO)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/
Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać podpis elektroniczny lub PROFIL ZAUFANY. Instrukcja utworzenia profilu zaufanego dostępna jest na stronach:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
Profil zaufany można również założyć w wybranych bankach.
Wraz z wnioskiem w systemie SOW należy wypełnić poniższe wymagane załączniki i dołączyć skany załączników do wniosku składanego w systemie SOW:
- załącznik nr 1 – oświadczenia i informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
- załącznik nr 2 – oświadczenie o wysokości dochodów
- załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON
- załącznik nr 4 – otrzymane wsparcie ze środków PFRON
- załącznik nr 5 – wnioskowana kwota dofinansowania
- załącznik nr 6 - zaświadczenie wystawione przez pracodawcę zawierające informację na temat formy i okresu zatrudnienia oraz informację, czy wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie kosztów nauki (i w jakiej wysokości)
- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność poruszania się wyłącznie na wózku inwalidzkim lub o kulach,
- decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego (z ośrodka pomocy społecznej) w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej wystawionej na wnioskodawcę lub członka rodziny, lub dokument wystawiony przez właściwą jednostkę (jednostka pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) potwierdzający straty materialne w gospodarstwie domowym wnioskodawcy poniesione w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, kradzież, zalanie).
- Karta Dużej Rodziny.
Dla wnioskodawców, którzy złożą wniosek na moduł II w systemie SOW przewidziane jest zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800 zł.
Termin składania wniosków:
● wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 przyjmowane będą w terminie
do 10 października 2019r.


powrót