DZIAŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Kontakt:
Jadwiga Turchan Pedagog - Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej
tel. 730 201 652, 12 288 02 20 
Iwona Kowal Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej e-mail: piecza@powiatwielicki.pl
Joanna Barć koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Magdalena Bielatowicz
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Arlinda Selimi-Pracuch
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Eliza Winiarska-Kawala
pracownik socjalny
Faustyna Szeląg
specjalista pracy z rodziną
Anna Prokop specjalista pracy z rodziną
Angelika Krzyżak

specjalista pracy z rodziną

Piotr Curyło psycholog

                                                                                                                             

XV obchody Dni Zastępczego Rodzicielstwa

część 2Pierwsza pomoc?– mogę pomóc!Obchody Dnia Dziecka 2019r. - „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”LISTA LEKTUR DLA RODZIN ZASTĘPCZYCHPoszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego***

W przypadku gdy rodzice, pomimo udzielonego im wsparcia, nie mogą zapewnić dziecku opieki
i wychowania, obejmuje się je jedną z form pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Dziecko pozostaje w pieczy zastępczej do osiągnięcia pełnoletniości lub, jeżeli się uczy, do 25roku życia.


Rodzina piecza zastępcza:
Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częciowo
opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych
umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy
władza ta została im ograniczona.


Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
• Rodziny spokrewnione to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo.
• Rodziny niezawodowe to rodziny, które tworzone są przez małżeństwo lub osoby niepozostającę w związku małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi).
• Rodziny zawodowe w których umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy.
Wśród rodzin zawodowych wyróżnia się także:
- rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego w których umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji opiekuńczo- wychowawczej
- rodziny specjalistyczne w których umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji
• Rodzinny dom dziecka w którym może przebywać maksymalnie 8 dzieci.

• Rodziny pomocowe, w których może być umieszczone dziecko w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu lub pobytem w szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej.

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Kandydaci na niezawodowe i zawodowe rodzinny zastępcze oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka powinni zgłosić się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, którego funkcję w powiecie wielickim pełni PCPR w Wieliczce.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku mażeńskim, którzy:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniaą obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może byćpowierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tą rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Instytucjonalna piecza zastępcza:

Dziecko pozbawione częciowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, która jest sprawowana w formie:

1) placówki opiekuńczo-wychowawczej typu:
socjalizacyjnego,
interwencyjnego,
specjalistyczno-terapeutycznego,
rodzinnego.
2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Skierowanie do placówki

Skierowanie do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W placówce umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Dzieci młodsze umieszcza się w placówkach w wyjątkowych przypadkach. Pobyt dziecka powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w takiej placówce niepublicznej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przy kierowaniu do placówki nie rozdziela się rodzeństwa, chyba że okoliczności sprawy to uzasadniają.

Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Placówki w powiecie wielickim

Na terenie Powiatu Wielickiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego:
w Pawlikowicach (dla chłopców) i w Kłaju (dla dziewcząt).

Placówki wypełniają zadania socjalizacyjne dla dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie lub częciowo opieki rodzicielskiej oraz działania terapeutyczne skierowane na dzieci i ich rodziny.


Praca działu:
- ilość rodzin
- harmonogram grup wsparcia
- druki do pobrania
- aktualności
- prowadzone programy
- kampania informacyjna o rodzicielstwie zastępczym15.04.2019r. ul. Sikorskiego 5 Warsztaty Świąteczne
Dzieci wraz z Rodzinami ZastępczymiŚwięta, Święta i po Świętach! Plastyczne warsztaty Wielkanocne**** PRZEPISY WIGILIJNE WEDŁUG PIECZY ****** WOLONTARIAT ***
powrót