AKTUALNOŚCI:

26-03-2020

PIK zamknięty do odwołania

kontakt telefoniczny pod nr 730 201 771

więcej

18-03-2020

zajęcia programu oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

więcej

13-03-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

więcej

12-03-2020

odwołano spotkanie korekcyjno-edukacyjne

więcej

DZIAŁ DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Pokój nr 5:      Kontakt:
mgr Monika Job  Specjalista pracy socjalnej-Kierownik działu
ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
tel. 12 288-34-80,  730 201 543
mgr Magdalena Płatek  Specjalista pracy socjalnej mail:  pcpr.zrs@powiatwielicki.pl
mgr Aneta Wróbel  Doradca osób niepełnosprawnych

Obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Wielickim 2017r.

.Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeńnosprawnych:
● dofinansowanie uczestnictwa osób niepeńnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
● dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny,
● dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych,
● dofinansowanie rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
● dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.***

Pilotażowy program
„AKTYWNY SAMORZĄD” 2020r.
Otwarto nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, dostosowania posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy nowoczesnej protezy kończyny, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej.

W roku 2020 realizowane będą następujące zadania:
Moduł I
likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● dysfunkcja narządu ruchu,
● wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dofinansowanie do 10 000,00 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6 000,00 zł.
● udział własny 15%,
● karencja 3 lata.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● wiek aktywności zawodowej,
● dysfunkcja narządu ruchu,
● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku):
-kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B - 2 100,00 zł
- kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3 500,00 zł
● dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł
● udział własny 25%
● karencja 3 lata.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● wiek aktywności zawodowej,
● dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,
● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku):
-kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B - 2 100,00 zł
- kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3 500,00 zł
-dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu odbywającego się poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł
- dofinansowanie kosztów tłumacza języka migowego – 500,00 zł
● udział własny 25%
● karencja 3 lata.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● dysfunkcja narządu słuchu,
● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dofinansowanie do 4 000,00 zł,
● udział własny 15%,
● karencja 3 lata.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dofinansowanie:
- dla osoby niewidomej 24 000,00 zł w tym na urządzenie brajlowskie 15 000,00 zł
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 000 zł.
- dla osoby z dysfunkcją obu kończy górnych – 7 000,00 zł.
● udział własny 10 %.
● karencja 5 lat.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

● pomoc udzielona w ramach obszaru B,
● dofinansowane dla osoby głuchoniewidomej – 4 000,00 zł
● dofinansowane dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3000,00 zł
● dla pozostałych osób – 2 000,00 zł
● karencja 5 lat.
Z możliwością zwiększenia dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
● umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● dysfunkcja narządu wzroku,
● wiek aktywności zawodowej lub zawodowej,
● dofinansowanie 7 500,00 zł
● udział własny 30 %.
● karencja 5 lat.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do16r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● dysfunkcja narządu słuchu,
● trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dofinansowanie 4 000,00 zł
● udział własny 10 %.
● karencja 5 lat.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● pomoc udzielona w zadaniu 1, 3 lub 4,
● dofinansowanie 1 500,00 zł
● udział własny 10%
● karencja – po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
● dofinansowanie 10 000,00 zł, z możliwością zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł,
● udział własny 10%,
● karencja – 3 lata.
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● dofinansowanie lub refundacja (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) – 3 500,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 000,00 zł,
● karencja – po zakończeniu okresu gwarancji.
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:
● stopień niepełnosprawności,
● wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
● potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania w uzyskaniu zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
● dofinansowanie w zadaniu 3, w zależności od poziomu amputacji:
- w zakresie ręki - 9 000,00 zł
- przedramienia – 20 000,00 zł
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000,00 zł
- na poziomie podudzia – 14 000,00 zł
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000,00 zł
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000,00 zł
● w zadaniu 4 – 30% ww. kwot,
● udział własny 10%,
● karencja 3 lata w zadaniu nr 3 - dotyczy pomocy w zakupie protezy
● karencja w zadaniu nr 4 - po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
● znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
● zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,
● dofinansowanie 7 500,00 zł
● udział własny 25%,
● karencja 3 lata.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
● aktywność zawodowa
● pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,
● dofinansowanie lub refundacja kosztów (do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)
● wysokość dofinansowania – 300,00 zł miesięcznie na jedną (każdą) osobę zależną,
● udział własny 15%.

***
Moduł II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

***
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,
● Wysokość dofinansowania semestru/półrocza:
● opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł. (netto) na osobą.
- udział własny - 15% wartości czesnego w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu (65% wartości czesnego na drugim i kolejnym kierunku nauki).
● dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (dla osób, które mają wszczęty przewód doktorski a nie są uczestnikami studiów doktoranckich) – do 4 000,00 zł,
● dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
- do 1 000,00 zł – dla osób pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
- do 1 500,00 zł – dla pozostałych wnioskodawców,
- dodatek może być zwiększony nie więcej niż o:
- 700 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się lub w komunikowaniu się,
- 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
- 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
- 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
- 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
- 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
- 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
- 800 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny / Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.
Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie w 2020r. oraz definicje pojęć zawarte są w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku, dostępnym na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Zgodnie z ww. dokumentem w 2020r. preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych:
- zatrudnionych
- posiadających podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP, które złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW,
- złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020r.
- w 2019r. lub w 2020r. zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Terminy składania wniosków:

  • Moduł I – od 1 marca do 31 sierpnia 2020r.
  • Moduł II:

-Semestr letni roku akademickiego 2019/2020 – od 1 marca do 31 marca 2020r.
-Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 – do 10 października 2020r.

Druki wniosków dostępne są od 1 marca 2020r.

  • w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/,
  • na stronie internetowej PCPR w zakładce wnioski do pobrania
  • w siedzibie PCPR ul. Sienkiewicza 13 w Wieliczce, pok. 3.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” mogą być również składane w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) przygotowanym przez PFRON za pośrednictwem strony internetowej www.sow.pfron.org.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” w 2020 roku.UWAGA STUDENCI!!!
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie semestru zimowego roku akademickiego
2019/2020 w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II
Nabór wniosków o dofinansowanie
do wózków elektrycznych w ramach
pilotażowego program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd PFRON przywrócił do realizacji w bieżącym roku zadanie umożliwiające dofinansowanie wózków elektrycznych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Obszar C Zadanie nr 1.


O pomoc w zakupie wózka elektrycznego będą mogły ubiegać się zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do lat 16. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą uzyskać opinię eksperta, potwierdzającą zdolność do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł,
a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto wózka.

Wnioski o dofinansowanie wózków elektrycznych można składać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w terminie:

do dnia 31 sierpnia 2019r.


Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Daniłowicza 12 pok. 5 lub pod numerem telefonu 12 288 34 80 lub na stronie internetowej www.pcpr-wieliczka.pl

WNIOSKI DO POBRANIA TUTAJ
Nabór wniosków
w ramach programu 
Aktywny samorząd
Moduł II 2019r.

od 4 marca 2019r. do 30 marca 2019r.

od 1 września 2019r. do 10 października 2019r.„AKTYWNY SAMORZĄD” 2019r.

Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, dostosowania posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy protezy kończyny na III poziomie jakości, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej...AKTYWNY SAMORZĄD” 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy kategorii B, dostosowania posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, naprawy wózka elektrycznego, zakupu i naprawy protezy kończyny na III poziomie jakości, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej.UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Wnioski należy składać do
30 marca 2018r. 
 

.

 
 

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o możliwości przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach (należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
3. Obszar D – likwidacja barier transportowych,
4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
5. Obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć (zgodnie z warunkami programu):

1. W przypadku obszaru B – 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu nie więcej niż 150 000,00zł.,
2. W przypadku obszaru C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu nie więcej niż 34 000,00zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
3. W przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej do:
a) 80 000,00zł. dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70 000,00zł. dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-ciomiejscowymi,
c) 250 000,00zł. dla autobusów,
4. W przypadku obszaru E – wartość wymaganego wkładu własnego 20% nie więcej niż 9 000,00zł. na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
5. W przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce do dnia 31 stycznia 2018r.

Wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą od dnia 1 listopada 2017 roku do 30 listopada 2018r. w właściwym terytorialnie Oddziale PFRON.

Wzory wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące programu i procedury dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami III.

Informacji o programie w PCPR w Wieliczce udziela Pani Monika Job pod numerem telefonu 12 288 34 80.


powrót